خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
قهر کردن از صندوق‌های رأی هیچ توجیه منطقی ندارد