خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
شوراى هماهنگى زمامدار شفافیت شود
کد مطلب: 27230
تاریخ انتشار: 1396/03/17
یادداشت دکتر حکیمی پو در روزنامه بهار
اصلاح طلبى پیش از اینکه یک تفکر باشد یک منش و روش ومربوط به رفتار است تا گفتار. ویژگى اصلى اطلاح طلبى صداقت، شفافیت،پا كدستى، پاسخ گویى، قانون گرایى و خیرخواهى براى ملت است. اطلاح طلبى یک جریان است که از دوران قاجار در این کشور شکل گرفته وراهى براى تعالى و پیشرفت کشور و فائق آمدن بر مشکلات است.

اصلاح طلبى پیش از اینکه یک تفکر باشد یک منش و روش ومربوط به رفتار است تا گفتار. ویژگى اصلى اطلاح طلبى صداقت، شفافیت،پا كدستى، پاسخ گویى، قانون گرایى و خیرخواهی براى ملت است. اطلاح طلبى یک جریان است که از دوران قاجار در این کشور شکل گرفته وراهى براى تعالى و پیشرفت کشور و فائق آمدن بر مشکلات است.

یک خطر سیر در تاریخ ایران است که پس از پیروزى انقلاب هم جریان داشتهو پس از انتخابات سال 76 تبدیل به یک گفتمان در فضاى سیاسى ایران شده است. البته اصلاحطلبى تنها در فضاى سیاسى نیست، بلکه در حوزه هاى دیگر از جمله فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سایر حوزه ها نیز حضور دارد.


اصلاح طلبى صرفا معطوف به ساخت قدرت وحکومت نیست، بنابراین زمانى هم که این جریان از قدرت به دور بود که اصلاحات متوقف شده باشد بلکه در لایه هاى زیرین در حوز ه هاىمختلف حضور داشتند.
با توجه به تجربیاتى که در دو دهه اخیر داشتیم و خصوصا تجربه هاى تلخى که اوج آن درانتخابات سال 84 بود، جریان اصلاحات مدتى رادر حاشیه قدرت بود و خود را بازسازى وبازتولید کرد تا اینکه از انتخاب سال 92دومرتبه به تدریج به قدرت برگشت. انتظارعمومى و بدنه جریان اصلاحات و جامع هاصلاح طلبان این است که از تجارب گذشته درس هاى لازم را گرفته باشیم، بنابراین تکراراشتباهات گذشته و شیوه ها و رو شهایى که منجر شد پس از دولت اصلاحات، دولت احمدى نژاد بیرون بیاید نباید تکرار شود.


رفتارهاى مغایر با منش اصلا حطلبان وویروس هایى مانند فرصت طلبى، قدرت طلبى،انحصارطلبى و برتر ى طلبى است که باعث مى شود این اشتباهات تکرار شود.اینها براى جریان اصلاحات آفت است. اتفاقاتى که در انتخابات مجلس دهم رخ داد و درباره نحوه بستن لیست امید از سوى اصلاحطلبان موردسؤال بود، برخى احزاب اصلاحطلب نقد واردکردند و این نقد را به صورت کتبى نیز به سران جریان اصلاحات و دبیران کل دادند که بهتر است این شیوه غیرشفاف و غیرپاسخگو اصلاح شود امامتاسفانه با شتاب بر همان شیوه مبهم قبلى اصرارکرده و مجددا همان سازوکار را بدون برطرف شدن ایرادات براى انتخابات شورا با بهر ه گیرى از
مناسبات پنهان و غیرشفاف پیش گرفتند، اینکه به تصمیمات با پوششى حقوقى در روزهاى پایانى مشروعیت دهیم در حالى که مقدمات تصمیم مبهم است. متاسفانه براى اینکه این رفتارغیرشفاف را هم توجیه کنند از اعتبار رئیس دولت اصلاحات هزینه میىشود در حالى که ایشان درجریان این جزئیات دخالتى ندارد و حتى سؤالاتىجدى درباره برخى از مسائل دارد.

حرف ما این است که سازوکار شخص محورباید به نهادمحور تبدیل شود. شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب که ایجادکننده شوراى عالى است باید زمان کافى براى آسیب شناسى جدی این ساختار بگذارد. با چنین ساختارى،اصلاح طلبى از یک گفتمان و منش تبدیل به راهى براى کسب قدرت مى شود. پس ازانتخابات مجلس هم چنین کارى از طرف شوراى هماهنگى اصلاح طلبان در حال انجام بود وجمع بندى هاى خوبى صورت مى گرفت، امامتاسفانه زمانى که ریاست دوره به تشکیلات دیگرى منتقل شد، با شتاب هرچه تما م تر و باتصمیمات فورى دوباره به سازوکار شوراىعالى صحه گذاشتند، بدون اینکه بحث اجماعى واقناعى صورت گیرد و خروجى آن هم چیزى شده که در حال حاضر شاهد آن هستیم. در حال حاضر بدنه جریان اصلاحات سؤالاتى جدى دارداز مقدمات پیگیرى لیست و فعل و انفعالاتى که به صورت پنهانى صورت گرفته است. 

شوراى هماهنگى احزاب اصلاحطلب که به شوراى عالى سیاست گذارى مشروعیت داده است بایددومرتبه اقدام به تصمیم گیرى کنند.به نظر مى رسد عملکرد شوراى عالى اصلاحطلبان با هر کارنامه اى که دارد تمام شده است و اعضاى آن نباید اصرار به تداوم آنداشته باشند. احزاب اصلا حطلب باید بنشینند ونقدها را مشاهده کنند،ضمن اینکه اگر سؤالاتى از عملکرد شوراى عالى است باید حتماهیات رئیسه این شورا پاسخگو باشد و اینپاسخ گویى را نباید به تعویق بیندارند. نباید ازاین حوزه بگذریم و به فراموشى بسپاریم، زیراصداقت، پاسخگویى و شفافیت که از اصول خدشه ناپذیر جریان اصلاحات است. این پاسخگویى هم نباید پشت درهاى بسته انجام شود، بلکه باید در انظار عمومى صورت بگیرد.باید حرف ها زده شود، سؤالات مطرح شود،پاسخ ها شنیده شود و قضاوت را نیز بر عهده بدنه جریان اصلاحات بگذاریم. باید از قالب جوسازى، تخریب دیگران و نسب تهمت هاى ناروایىکه در قالب مصاحبه هاى یک طرفه انجام مى شودخارج شویم و به گفت وگو برسیم و این چالش درون جبهه ای را به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که به تهدید تبدیل شود. فرار ازپاسخگویى این چالش را تبدیل به تهدید خواهدکرد، در حالى که جریان اصلاح طلبى این ظرفیت را دارد که این چالش و بحث هاى درون جریان ىرا به فرصتى جدید براى پویایى و کارآمدترکردن اصلاحات تبدیل کند، مشروط به اینکه قبول مسئولیت کنیم.

 

دبیر کل حزب اراده ملت

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین